Amdanaf

Llun ohonof / Picture of me.

Bu fy mrawd a minnau’n casglu recordiau Cymraeg ers blynyddoedd lawer. Wrth i mi nesáu at ymddeol, a bellach wedi ymgartrefu yn Ardal Bethesda, Gwynedd, dwi’n gobeithio cael amser i sgwennu am y diddordeb (obsesiwn?) yma o bryd i’w gilydd.

Byth ers i mi brynu record Dafydd Iwan pan yn blentyn, dwi wedi ymddiddori yn y sîn recordiau Cymraeg. Am gyfnod, mi fuodd rhai ohonom yn trefnu ambell i ddisgo Cymraeg yn Ysgol Glan Glwyd. Daeth y diddordeb mewn troelli oddi wrth fy nghefnder Gwilym, a oedd yn rhedeg Disgo Troell gyda dau o’i ffrindiau yn ardal Dinbych yn y 70au.

Ddiwedd y 70au a dechrau’r 80au mi gefais y pleser o fod yn droellwr recordiau ym mhentrefi sir Clwyd (adeg hynny) i ddechrau, pentrefi fel Llannefydd, Llansannan, Cerrigydrudion, Pwllglas ac Ysbyty Ifan, yng nghwmni cyfaill ysgol, John P. Jones. Yna wedi cyfnod o weithio yng Nghaerdydd, symud i weithio i Fangor a chyfarfod Arwel Jones, Disgo’r Llais.

Cafwyd cyfnod eithaf prysur gyda Arwel a Iorwerth yn troelli recordiau mewn neuaddau pentrefi Gwynedd ac ymhellach, partïon priodas, eisteddfodau a sawl lle arall. Atgofion melys o ddawnsfeydd (fel y’u galwyd adeg hynny!) mewn llefydd fel Plas Coch, Ynys Môn dan drefniant Mudiad Adloniant Cymraeg Ynys Môn (MACYM), er enghraifft. Hyn i gyd yn ogystal a thrio gweithio’n llawn amser fel technegydd sain darlledu yr un pryd!

Ar ôl blynyddoedd o gasglu llond ty o recordiau, casetiau a chryno ddisgiau Cymraeg, mi gododd yr angen i gadw cofnodion am y casgliad mawr yma. Sylweddolais nad oedd neb erioed, hyd y gwn i, wedi creu rhestr llawn, drwyadl o’r holl recordiau a thapiau Cymraeg a gyhoeddwyd dros y blynyddoedd, felly dyma fynd ati i greu “Disgyddiaeth”, sef taenlen yn rhestru miloedd o recordiau Cymraeg a gyhoeddwyd ers cyfnod yr hen recordiau 78rpm. Gallwch lawr-lwytho’r Ddisgyddiaeth o’r dudalen Disgyddiaeth ar y wefan hon.

Os oes gennych fwy o wybodaeth i’w ychwanegu i’r ddisgyddiaeth, cywiriadau, amgrymiadau… cysylltwch â fi! Os ydych chwithau’n gasglwr, rhannwch eich diddordeb a gwybodaeth hefo fi a hefo’r byd. Os ydych am gyfrannu erthyglau byr i mi eu rhoi ar y blog neu ar y wefan, gwell fyth! Holl bwrpas y wefan yw rhannu gwybodaeth i drio helpu casglwyr fel fi.

Os byddaf wedi clywed gan un neu ddau sydd wedi mwynhau darllen yr hyn dwi’n sgwennu yn ystod y flwyddyn nesaf, siawns y bydda’i wedi llwyddo i gyflawni’r hyn dwi’n geisio ei wneud.

Dilwyn

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: